Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van Stijger Garden Design (hierna te noemen “Stijger Garden Design”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres A.H. Verweijweg 12, Berkel en Rodenrijs. Stijger Garden Design is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24314628. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.stijgergardendesign.nl (de “Website”). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale wetgeving die daaraan nadere invulling geeft.

Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers“). Door het gebruiken van onze Website gaat u akkoord met deze privacy policy. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig risico of enige schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van onze website.

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die u via een formulier of email aan ons verstrekt:

  1. Naam;
  2. Telefoonnummer;
  3. E-mailadres;
  4. Adres;
  5. Communicatie tussen Stijger Garden Design en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen).

Daarnaast stemt u, door gebruik te maken van onze website, ermee in dat wij de volgende gegevens verzamelen.

 

Logfile informatie

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, uw locatiegegevens indien u deze deelt, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

 

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om het verkeer en de trends op de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer of andere apparaten naar onze Website. Dit gaat over de webpagina’s die u bezoekt, add-ons die wij gebruiken en de functionaliteiten van onze website waarvan u gebruik maakt. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij kunnen u op geen enkele wijze identificeren. U kunt deze cookies gemakkelijk van uw computer verwijderen door deze uit de systeemmap ‘Cookies’ te verwijderen. Ook kunt u in uw browserinstellingen aangeven dat u niet automatisch cookies wilt toestaan. Google analytics installeert een permanente cookie op uw webbrowser, maar kan u niet identificeren. Deze cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen.

Stijger Garden Design gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren.

Als u voor de eerste keer onze website bezoek zullen wij u vragen cookies toe te staan. U kunt dit weigeren. Als u dit weigert kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteit van de website.

 

Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor YouGoogle Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings page te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads. Google adviseert ook om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – te installeren voor uw webbrowser. Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Mailchimp: Op het moment dat u uw naam en emailadres achterlaat op de website en u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Stijger Garden Design worden deze gegevens ook gedeeld met Mailchimp om de nieuwsbrief aan u te versturen.

 

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij mogen deze gegevens verzamelen in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 sub f jo. Overweging 47 laatste zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens behoeven wij geen toestemming te vragen in overeenstemming met de hiervoor genoemde AVG-bepalingen, onverminderd de eisen en overige regels die van toepassing zijn.

Ingeval u met ons een overeenkomst heeft mogen we ook gegevens verzamelen op grond van artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens behoeven wij geen toestemming te vragen in overeenstemming met de hiervoor genoemde AVG-bepalingen, onverminderd de eisen en overige regels die van toepassing zijn.

 

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

  1. het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website en services;
  2. de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website;
  3. technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
  4. nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen;

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden. Wel kunnen wij niet-identificeerbare gegevens, met het oog op ons gerechtvaardigd belang, delen met derden voor zover dit niet in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, om gebruik te kunnen maken van de services van deze derden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze derden en ons om verantwoord met deze gegevens om te gaan. Ook kunnen wij (persoons)gegevens die ons beschikbaar zijn delen omwille van een door een bevoegde overheidsinstantie gegeven bevel, of ingeval een ander wettelijk voorschrift.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die door derden zonder onze toestemming, door een inbreuk of wettelijke overtreding of misdrijf van ons worden gestolen/gekopieerd of anderzijds, onverminderd onze verantwoordelijkheid adequate maatregelen te nemen dit te voorkomen.

 

Zeggenschapswijziging

Wanneer Stijger Garden Design, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een van onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te verlenen tot ons beschikbare informatie en dit te bewaren en/of te delen (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of wettelijke verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

Stijger Garden Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Stijger Garden Design kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Stijger Garden Design. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Het gebruik van de website en de informatie die daar wordt uitgewisseld, verzameld en geanalyseerd is versleuteld met een SSL-certificaat. U herkent dit aan het slotje en de groene letters in de URL-balk.

 

Internationale overdraging

Verzamelde gegevens en statistieken kunnen door voornoemde derden worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Dit gaat over niet-identificeerbare gegevens.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de wet, bewaart Stijger Garden Design persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden, onverminderd onze verantwoordelijkheid voor en verplichtingen tot het voeren van een deugdelijke administratie en gegevensbeleid.

 

Recht tot Inzage, wijziging, verzet en vergetelheid

Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien deze bijvoorbeeld onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@stijgergardendesign.nl of een brief te sturen aan:

Stijger Garden Design
A.H. Verweijweg 12
2651 LX Berkel en Rodenrijs

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, dan kunt u contact met ons opnemen via info@stijgergardendesign.nl, of via een brief geadresseerd aan:

Stijger Garden Design
A.H. Verweijweg 12
2651 LX Berken en Rodenrijs

Informatie uit het buitenland

Wetgeving in het buitenland kan afwijken van de Nederlandse wetgeving omtrent gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in de gehele Europese Unie van toepassing is, is niet concreet over alle privacy-gerelateerde zaken. Wetgeving en jurisprudentie per land kan verschillen, bijvoorbeeld voor wat betreft wie minderjarige is. Op het gebruik van onze website en onze services is Nederlandse wetgeving van toepassing. Het toetsen van het verzamelen en verwerken van gegevens zal ook altijd plaatsvinden aan de hand van Nederlands recht.

Wijzigingen

Stijger Garden Design kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina. Tevens geldt dat deze Privacy Policy te allen tijde wordt ge-update teneinde te voldoen aan wetswijzigingen en andere vereisten en verplichtingen.

Toepasselijkheid

Op deze Privacy Policy is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van een juridische procedure is de rechtbank te Rotterdam, gevestigd aan het Wilhelminaplein 100-125, bevoegd kennis te nemen en de zaak te behandelen.

Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Stijger Garden Design door een e-mail te sturen naar info@stijgergardendesign.nl.